Vikingos

Episodios

Temporadas: 1 2 3 4 5
Temporada 1
Episodio 1 - Rites of Passage
Episodio 2 - Wrath of the Northmen
Episodio 3 - Dispossessed
Episodio 4 - Trial
Episodio 5 - Raid
Episodio 6 - Burial of the Dead
Episodio 7 - A King's Ransom
Episodio 8 - Sacrifice
Episodio 9 - All Change
Temporada 2
Episodio 1 - Brother's War
Episodio 2 - Invasion
Episodio 3 - Treachery
Episodio 4 - Eye for an Eye
Episodio 5 - Answers in Blood
Episodio 6 - Unforgiven
Episodio 7 - Blood Eagle
Episodio 8 - Boneless
Episodio 9 - The Choice
Episodio 10 - The Lord's Prayer
Temporada 3
Episodio 1 - Mercenary
Episodio 2 - The Wanderer
Episodio 3 - Warrior's Fate
Episodio 4 - Scarred
Episodio 5 - The Usurper
Episodio 6 - Born Again
Episodio 7 - Paris
Episodio 8 - To the Gates!
Episodio 9 - Breaking Point
Episodio 10 - The Dead
Temporada 4
Episodio 1 - A Good Treason
Episodio 2 - Kill the Queen
Episodio 3 - Mercy
Episodio 4 - Yol
Episodio 5 - Promised
Episodio 6 - What Might Have Been
Episodio 7 - The Profit and the Loss
Episodio 8 - Portage
Episodio 9 - Death All 'Round
Episodio 10 - The Last Ship
Episodio 11 - The Outsider
Episodio 12 - The Vision
Episodio 13 - Two Journeys
Episodio 14 - In the Uncertain Hour Before the Morning
Episodio 15 - All His Angels
Episodio 16 - Crossings
Episodio 17 - The Great Army
Episodio 18 - Revenge
Episodio 19 - On the Eve
Episodio 20 - The Reckoning
Temporada 5
Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3
Episodio 4
Episodio 5 - Episodio 5
Episodio 6 - Episodio 6
Episodio 7
Episodio 8
Episodio 9
Episodio 10
Episodio 11
Episodio 12
Episodio 13
Episodio 14
Episodio 15
Episodio 16
Episodio 17
Episodio 18
Episodio 19
Episodio 20